skip to Main Content
Kongresi I I-re Kombetar I Fizioterapise

Kongresi i I-re Kombetar i Fizioterapise

Kongresi i I-re Kombetar i Fizioterapise
Promovimii vlerave te Fizioterapise si shkence mjekesore.
Rinovimi i dijeve te profesionalisteve ne fushen e rehabilitimit fizioterapeutik.
Inkurajimi i profesionisteve per pjesemarrje dhe perfshirje te plote ne kerkime shkencore per te arritur standarte te larta ne fushen e Fizioterapise.
Fokusimi i profesionalisteve ne menaxhimin nderdisiplinor dhe rehabilitim mjekesor.
Diskutimi i ndikimit te strategjive aktuale per vleresim neurologjik ne terapine fizike dhe menaxhim.
Venia e theksit mbi Ekipet suportive ,te afte te punojne ne perputhje me standartet bashkekohore ne rehabilitimin fizioterapeutik.
Libri i abstrakteve kongresi i pare (http://www.fizioterapia.org/wp/wpcontent/
uploads/2014/06/libriiabstraktevekongresiipare.
pdf)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 4 =

Back To Top