skip to Main Content
Kongresi Kombëtar I Fizioterapisë –Tirane – 20/21 MAJ 2017

Kongresi Kombëtar i Fizioterapisë –Tirane – 20/21 MAJ 2017

Kongresi Kombëtar i Fizioterapisë –Tirane – 20/21 MAJ 2017.
Kongresi Kombëtar i Fizioterapisë –Tirane – 2017.
Ky projekt kongresin e kaluar është mbështetur fuqishëm nga Institucionet shtetërore, arsimore, shëndetësore dhe shkencore të Republikës së Shqipërisë,
Republikës së Kosovës dhe nga organizma të respektuar ndërkombëtare. Moren pjesë mbi 300 profesioniste te shendetesise dhe u prezantuan mbi 50 punime
shkencore. U akreditua nga QKEV me 11 kredite. Qëllimi i kongresit është stimulimi dhe ngritja e vetëdijës dhe interesimit të studentëve dhe profesionisteve të
fizioterapise dhe shkencave mjekesore, mbi rëndësinë e punës, hulumtimeve e projekteve shkencore.
Kongresi i IIItë
Kombëtarë i Fizioterapisë – Tiraneë, do të mbahet nga dt20/21Maj 2017. Hapja solemne do të bëhet në Tiranë, në ambientet e Hotel Tirana ora
10:00

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =

Back To Top